Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.GRAFMY.PL

 

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Grafmaj Sp. z o.o. Sp. k. (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Szkolna 102, 62-002 Suchy Las), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000637077, NIP: 9721266862, REGON: 365479729. Dane do kontaktu z Administratorem: Anna Pasternak e-mail: office@grafmy.pl ,
tel. 61 8 460 828
1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności serwisu internetowego www.grafmy.pl.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.grafmy.pl
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane
w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług, a także informacje o
aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania
danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika
są opisane poniżej.

3. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii:
3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy przez Administratora);
3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i
świadczonych usług;
3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw).
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
3.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook) w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkownika o działalności, usługach i produktach Administratora. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający
na promowaniu własnej marki).
USŁUGA NEWSLETTER
3.3. Administrator przesyła informacje o swojej ofercie, promocjach, nowościach, aktualizacjach lub zmianach w postaci newslettera wyłącznie tym Użytkownikom, którzy w tym celu dobrowolnie podali swój adres email i wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Podanie przez Użytkownika danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje niemożnością zrealizowania zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie. Dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane:
3.3.1. w celu wysyłki newslettera zainteresowanemu Użytkownikowi – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika na otrzymywanie newslettera);
3.3.2. w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora związany z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera);
3.3.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności).
MARKETING BEZPOŚREDNI
3.4. Administrator może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu kierowania do niego treści marketingowych przy użyciu poczty elektronicznej, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Administrator podejmuje takie działania wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika, przy czym Użytkownik może cofnąć taką zgodę w dowolnym momencie.
3.5. Administrator może realizować także marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Użytkownik zostanie odrębnie poinformowany o zamiarze prowadzenia tego rodzaju marketingu przez Administratora. W przypadku tego rodzaju marketingu Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu.

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, w tym do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz wykonania przez osobę, której dane dotyczą praw
wyłączających przetwarzanie jej danych, w tym do wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.
4.2. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie wymaganym przepisami prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub
anonimizowane.

5. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE

5.1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa:
5.1.1. Prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawouzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo uzyskać dostęp do takich danych oraz informacji podanych w tym
przepisie (art. 15 RODO);
5.1.2. Prawo do sprostowania i uzupełnienia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 RODO);
5.1.3. Prawo do usunięcia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okolicznościwskazanych w tym przepisie (art. 17 RODO);
5.1.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie (Art. 18 RODO);
5.1.5. Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód
ze strony administratora (Art. 20 RODO);
5.1.6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do doręczeń: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku gdy
uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratoranarusza przepisy RODO, oraz ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (art. 77 RODO).
5.2. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), taka zgoda może zostać wycofana przez osobę, której dane dotyczą w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
5.3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę, przesyłając stosowną informację pocztą elektroniczną na adres office@grafmy.pl lub pocztą tradycyjną na adres Grafmaj sp. z o.o. Sp. k., ul. Szkolna 102, 62-002 Suchy Las.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym rodzajom odbiorców:
a) upoważnionym pracownikom oraz współpracownikom Administratora;
b) zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe oraz archiwalne;
c) zewnętrznym podmiotom dostarczającym oprogramowanie biurowe;
d) zewnętrznym dostawcom usług, w tym marketingowych, informatycznych lub programistycznych, usług obsługi strony www, a także usług, narzędzi i skryptów wykorzystywanych na stronie internetowej;
e) zewnętrznym podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki instytucje płatnicze);
f) zewnętrznym podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, audytowe, prawne, podatkowe, windykacyjne;
g) zewnętrznym podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, transportową;
h) podmiotom powiązanym z Administratorem.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

7.1. Administrator zasadniczo przetwarza dane osobowe Użytkownika na Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej: EOG), przy czym może się zdarzyć, że Administrator przekaże dane osobowe Użytkownika poza EOG np. Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza terytoriom EOG (Google Inc., Meta Platforms). Informacje na temat
przetwarzania danych osobowych przez:
a) Google Inc. są dostępne na stronie:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl;
b) Meta Platforms są dostępne na stronie:
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation;
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych powyższe podmioty stosują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

8. PROFILOWANIE

Administrator nie podejmuje decyzji wobec osób, których dotyczą dane w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

9. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie rodziło żadnych konsekwencji prawnych, przy czym uniemożliwi Administratorowi przedstawienie oferty oraz osiągnięcie celów, w tym zawarcie i wykonanie umowy, a także nawiązanie kontaktu z osobą, której dane dotyczą.

10. POLITYKA COOKIES

10.1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, np. na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies są powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny.
10.2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
10.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu:
a) dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji osoby odwiedzającej stronę internetową;
b) prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej, w tym informacji o liczbie i częstotliwości odwiedzania strony internetowej.
10.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) sesyjne pliki cookies – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) stałe pliki cookies – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
10.5. Większość przeglądarek pozwala wyświetlać, zarządzać, usuwać i blokować pliki cookies na stronie internetowej. Każdy Użytkownik może określić warunki korzystania z plików cookies w ustawieniach własnej przeglądarki internetowej. Wskazówki dotyczące ustawiania plików cookies w popularnych przeglądarkach znajdują się poniżej (kliknąć na link):
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Microsoft Edge
• Internet Explorer
• Safari (wersja dekstopowa)
• Safari (wersja mobilna)
• Android Browser
• Opera
• Opera Mobile
10.6. Niezależnie od ustawień przeglądarki Użytkownik, który wchodzi po raz pierwszy do Serwisu powinien wyświetlić się komunikat, informujący go o wykorzystywanych przez Administratora plikach cookies oraz o możliwości ich akceptacji, bądź odrzucenia.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym m.in.:
• RODO: Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679);
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
• Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11.2. Niniejsza Polityka może ulegać okresowym modyfikacjom, które publikowane będą pod adresem www.grafmy.pl.
11.3. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ogłoszenia ich na niniejszej stronie Serwisu.